CELE FUNDACJI

Fundacja Inspiro jest organizacją edukacyjną, szkoleniową, terapeutyczną, społeczną, wychowawczo-prewencyjną i opiekuńczą. Działania Fundacji opierają się na normach moralnych, kulturowych i etycznych wartości kształtując postawy szacunku, tolerancji i pomocy wobec każdego człowieka.

Celami Fundacji Inspiro między innymi są:

 1. Rozpropagowanie wiedzy o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym dla interdyscyplinarnego rozwoju człowieka.
 2. Kształtowanie etosu społecznego i postaw integracji społecznej w duchu pomocy, tolerancji, udzielenia potrzebnego wsparcia – terapeutycznego, resocjalizacyjnego opiekuńczego, wychowawczego, rehabilitacyjnego  i medycznego oraz animowanie i prowadzenie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.
 3. Uwrażliwienie społeczeństwa na wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy tymi społecznościami.
 4. Upowszechnienie ducha współpracy na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, artystyczna, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, turystyczna, ekologiczna, rekreacyjna, resocjalizacyjna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i prozdrowotna.
 5. Krzewienie idei programów edukacyjnych i wychowawczych realizujących system i proces uczenia się w ciągu całego życia.
 6. Uwrażliwienie na potrzeby wspierania charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze: naukowym, edukacyjno-oświatowym, artystycznym, kulturalnym, wydawniczym, społecznym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, rekreacyjnym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i prozdrowotnym.
 7. Podniesienie świadomości i odpowiedzialności współobywateli za rozwój integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i zależnych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin.
 8. Uwrażliwienie na potrzebę działań mających na celu promocję, popularyzację, tworzenie i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej, ekologicznego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, akcji poszukiwawczych, ochrony praw dziecka, pomocy osobom doznającym przemocy, osobom zależnym i ich rodzinom.
 9. Stworzenie systemu wsparcia osobom dotkniętym przemocą, sprawcom przemocy, dzieciom uwikłanym w przemoc, uzależnionym, współuzależnionym, bezdomnym, ubogim, wdowom i wdowcom, sierotom, niezaradnym życiowo, starszym, nieprzystosowanym społecznie, osobom zależnym, rodzinom wieloproblemowym, poszkodowanym w misjach i działaniach wojennych w kraju i poza granicami oraz ich rodzinom.
 10. Podniesienie świadomości funkcjonowania alternatywnych form opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

Fundacja Inspiro realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. Szkolenia, kursy, warsztaty i inne formy przekazywania wiedzy promujące programy profilaktyczno – edukacyjne, wychowawczwe, podnoszące kwalifikacje, resocjalizacyjne a także rozpowszechniające prozdrowotne modele zachowań.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz realizacja własnych programów profilaktyczno – edukacyjnych.
 3. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, prelekcji.
 4. Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, polonijnymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 5. Współpraca z władzami oraz jednostkami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w obszarach promocji niezbędnym do realizacji celów działania Fundacji.
 6. Organizowanie i finansowanie ośrodków pomocy, wychowawczych, opieki, resocjalizacji, oświatowych oraz akcji społecznych, kongresów, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, kursów, warsztatów szkoleniowych jak także innych form przekazywania wiedzy.
 7. Wspieranie profilaktyki zdrowia ogólnie pojętego w tym zdrowia psychicznego, wspierania rozwoju świadomości społecznej w temacie wsparcia w problemach emocjonalnych, kryzysowych, prewencji zaburzeń psychicznych, strzeżenia praw osób dotkniętych depresją i nerwicą.
 8. Wspierania badań z zakresu psychologii, terapii, naturoterapii, psychiatrii, neurologii oraz psychologii, a także wspierania osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami z zakresu psychiatrii oraz neurologii.
 9. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych.
 10. Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących, tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, uzależnionych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin.
 11. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, ubogimi, wdowami i wdowcami sierotami, niezaradnymi życiowo, zależnymi, nieprzystosowanymi społecznie, stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, kulturalnego, psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Fundacji.
 12. Działalność misyjną, organizowanie i prowadzenie placówek: naukowych, kulturalnych, szkoleniowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, postpenitencjarnych, medycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz terapeutycznych.
 13. Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w rożnych jej formach. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego.
 14. Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 15. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
Sklep

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?