Kodeks Etyczny Fundacji Inspiro

 • 1   Wstęp
 1. Wsparcie proponowane przez Fundację Inspiro rozumiane jest jako spotkanie osób poszukujących i udzielających pomocy, to zjawisko wymagające od osób udzielających wsparcia nie tylko osobistej dojrzałości, znajomości teorii, praktycznej wiedzy, czy technik udzielania pomocy, empatii jak również norm i zasad etycznych.
 2. Fundacja Inspiro zrzesza ludzi kochających i pragnących nieść pomoc osobom potrzebującym wsparcia, terapii czy dostępu do wiedzy i samorozwoju są min: nauczyciele akademiccy, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, mediatorzy, filozofowie, humaniści, mamy w swoich szeregach również osoby z praktyczną wiedzą ekonomiczną. Wywodzimy się z różnych kultur, mamy różnorodne wykształcenie i najróżniejsze przekonania teoretyczne – łączy nas potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, na którego patrzymy całościowo i holistycznie. Wiemy, że aby poznać siebie i drugą istotę niezbędne jest uznanie łączności i wzajemności pomiędzy ciałem – umysłem a duszą. Dlatego siłę naszej fundacji stanowią przede wszystkim wykształceni i doświadczeni naturoterapeuci, nauczyciele duchowi, hipnoterapeuci, bioenergoterapeuci, terapeuci pracy z ciałem, terapeuci ustawień systemowych, osoby praktykujące i mające wiedzę na temat magii ludowej i słowiańszczyzny.
 3. W niniejszym dokumencie termin „członek Fundacji Inspiro” oznacza każdego członka tej organizacji, który pełni rolę terapeuty, trenera, mediatora, nauczyciela czy też prowadzi badania naukowe. Termin „klient” oznacza każdego odbiorcę usług oferowanych przez członków Fundacji Inspiro (terapia, szkolenia, seminaria, udzielanie wsparcia, opieka, imprezy – festiwale, spotkania, badania naukowe itp.).
 4. Celem niniejszego Kodeksu Etycznego jest określenie standardów, które mają pomóc członkom Fundacji Inspiro w ich pracy, są tym samym zobowiązani do przestrzegania standardów zawodowej kompetencji i osobistej integralności określonych przez niniejszy Kodeks.
 5. Naruszenie tego Kodeksu może się wiązać z postępowaniem dyscyplinarnym, pomimo tego, że nie jest to dokument prawny, w powszechnym rozumieniu tego słowa.
 • 2   Kompetencje zawodowe, postępowanie i normy członka Fundacji
 1. Członkowie Fundacji Inspiro niezależnie od wykonywanej pracy na rzecz Fundacji – czy to administracyjnej, czy szkoleniowej, czy tez terapeutycznej lub naukowej są zobowiązani do:
 2. nieustannego dbania o dobro i interes swoich klientów;
 3. przestrzegania bieżących i obowiązującymi regulacji prawnych dotyczących ich pracy i funkcjonowania Fundacji;
 4. wykonywania powierzonych zadań w ramach obowiązującego prawa;
 5. przejścia szkolenia podstawowego przed rozpoczęciem pracy z klientami oraz zdania stosownych egzaminów;
 6. rzetelnego informowania o swoim wykształceniu, certyfikatach oraz doświadczeniu zawodowym, aktualizowania swojego CV;
 7. pracy w ramach własnych kompetencji, wykształcenia potwierdzonego certyfikatami, świadectwami i doświadczeniem zawodowym;
 8. stałego poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności, wspierania się doświadczeniem innych terapeutów i nauczycieli, uwrażliwienia na wymianę opinii i doświadczeń z innymi członkami Fundacji – wzajemnego wspierania się i wspólnej pracy na rzecz klientów;
 9. szanowania poglądów i prawa do samostanowienia, dokonywania wyborów, religii, kultury czy tradycji, każdego bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, przekonania polityczne, orientację seksualną, chorobę czy niepełnosprawność – zarówno klientów jak i innych członków Fundacji;
 10. rozwiązania umowy/kontraktu terapeutycznego i skierowania klienta do innego terapeuty, nauczyciela czy osoby udzielającej wsparcie w sytuacji kiedy nasilenie konfliktu między systemami wartości członka Fundacji i klienta uniemożliwia dalszą współpracę;
 11. udzielania klientom wyczerpujących informacji przed rozpoczęciem zajęć, szkolenia, terapii, szkolenia, kursu, seminarium lub badań naukowych; dotyczy to w szczególności: własnego wykształcenia, kompetencji, dostępności, poufności, opłat, długości trwania szkolenia/terapii/badań/wsparcia oraz sposobu odwoływania spotkań;
 12. stawiane dobra klienta ponad:
 • własny interes ( w tym finansową korzyść);
 • interesy instytucji, która kieruje klienta na szkolenie, seminarium, terapię i/lub ją opłaca;
 • cele instytucji, która zatrudnia członka Fundacji;
 1. zachowania bezwzględnej poufności na temat treści sesji terapeutycznych – a także danych osobowych swoich klientów jak również osób, o których klienci wspominali. Nie podawanie przykładów ze zdarzeń w czasie terapii na szkoleniach, seminariach itp.
 2. Dbając o zachowanie poufności członkowie Fundacji Inspiro:
 3. powinni jasno informować klientów o zakresie proponowanej poufności;
 4. powinni szanować prawo klienta do wycofania jego zgody na dany zakres poufności, bez obciążania klienta jakimikolwiek konsekwencjami;
 5. powinni rejestrować przebieg szkoleń, seminariów czy sesji w sposób gwarantujący poufność i charakteryzujący się szacunkiem zarówno w odniesieniu do klientów jak i kolegów szkoleniowców/terapeutów;
 6. powinni uzyskać zgodę klienta na ewentualne porozumiewanie się z innymi profesjonalistami i członkami Fundacji w jego sprawie;
 7. wykorzystywanie materiału z sesji terapeutycznych w szkoleniach, publikacjach i analizie przypadków jest dopuszczalne tylko w przypadku uzyskaniu zgody klienta oraz kiedy zostały podjęte odpowiednie środki chroniące dane osobowe klienta;
 8. członkowie Fundacji mogą ujawniać poufne informacje dotyczące klientów właściwym osobom bądź instytucjom jedynie w sytuacji, gdy jest to nakazane prawem danego kraju; zachowując przy tym szczególną równowagę pomiędzy ochroną klienta a własną odpowiedzialnością za dobro społeczne; przy czym każde naruszenie poufności powinno być ograniczone do niezbędnego minimum w zakresie dotyczącym bezpośrednio danej sprawy;
 9. Konsultowania się z przedstawicielami innych zawodów, gdy tylko wymaga tego interes klienta;
 10. Utrzymywania czysto profesjonalnego kontaktu z klientami, co oznacza między innymi:
 11. nie podejmowanie kontaktów poza zajęciami, szkoleniami, terapiami – unikanie jakichkolwiek relacji z klientami, które mogłyby ograniczać neutralność szkoleniowca, terapeuty i/lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów;
 12. nie podejmowanie kontaktów seksualnych z klientami;
 13. nie wykorzystywanie klientów poza działalnością Fundacji finansowo, emocjonalnie czy w jakikolwiek inny sposób;
 14. Adekwatnego i szybkiego reagowania na skargi ze strony klientów, co oznacza także naprawienie szkód wyrządzonych klientom oraz zapobieganie powtarzaniu się danej sytuacji;
 15. Dbania o osobistą przestrzeń do wykonywania obowiązków powierzonych przez Fundację poprzez:
 16. spójność pomiędzy deklarowanymi wartościami a własnymi zachowaniami, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym;
 17. równowagę między aktywnością zawodową a osobistą;
 18. dbania o własną zdolność do udzielania pomocy klientom, np. w zakresie dbania o własne zdrowie i własną równowagę psychiczną;
 19. Nie podejmowania, zawieszania bądź przerywania prowadzonej przez siebie praktyki, szkoleń, seminariów czy badań naukowych skierowania klientów do innych terapeutów czy szkoleniowców oraz poszukania pomocy dla siebie, w przypadku kiedy ich osobiste zasoby są zagrożone wyczerpaniem lub gdy ich własne funkcjonowanie (z jakiegokolwiek powodu) utrudnia im rzetelną pracę lub narusza standardy niniejszego Kodeksu Etycznego;
 20. rozważenie w takim wypadku podjęcia terapii własnej, zarówno z powodu dbałości o bycie wystarczająco dobrym terapeutą i szkoleniowcem, jak i wtedy gdy doświadczają oni przeciążających sytuacji kryzysowych;
 21. poproszenie o superwizowanie prowadzonej przez siebie praktyki z profesjonalistami o stosownej wiedzy i doświadczeniu;
 22. Uważne rzetelne, transparentne oraz sprawiedliwe ocenianie osób szkolących się, co oznacza między innymi udzielenie klarownych informacji zwrotnych;
 23. Uważny i solidny dobór materiałów szkoleniowych, przygotowywania skryptów, odnoszenie się z szacunkiem do istniejącej literatury przedmiotu, w tym nie plagiatowania prac innych autorów.
 • 3    Nie przestrzeganie Kodeksu Etyki przez członka Fundacji
 1. Członek Fundacji ma obowiązek informowania klienta – na prośbę klienta – o możliwości i sposobie składania skarg do Zarządu Fundacji;
 2. Składanie zażaleń:
 3. jeśli członek Fundacji dostrzega u innego członka Fundacji zachowanie nieetyczne, zobowiązany jest do podzielenia się tymi obserwacjami w pierwszej kolejności z daną osobą, a w razie gdyby taka rozmowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, zobowiązany jest – z zachowaniem stosownej poufności – do złożenia pisemnej skargi do Zarządu Fundacji;
 4. prawo do złożenia skargi do Zarządu Fundacji na nieetyczne zachowanie członka Fundacji przysługuje każdej osobie, także nie będącej członkiem Fundacji.
 5. Komisja Etyki
 6. a) w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pisemnej skargi, co do naruszenia standardów niniejszego Kodeksu Etycznego, Zarząd Fundacji jest zobowiązany do powołania dwu lub trzyosobowej Komisji Etyki spośród czynnych członków Fundacji
 7. b) członkami Komisji Etyki mogą być:
 • członkowie Fundacji – nauczyciele, szkoleniowcy, terapeuci współpracujący z Fundacją
 • osoby spoza Fundacji określane przepisami prawa jako osoby godne zaufania – nauczyciele, wykładowcy, pracownicy socjalni, mediatorzy itp;
 1. c) Członkami Komisji Etyki nie mogą być:
 • członkowie Zarządu Fundacji;
 • osoby, których dotyczy sprawa;
 • krewni ani małżonkowie osób, których dotyczy sprawa.
 1. Czas pracy Komisji Etyki nie jest określony, aczkolwiek powinien być ograniczony do stosownego minimum;
 2. Na zakończenie swych prac Komisja Etyki sporządza pisemny raport, który składa na ręce Zarządu Fundacji;
 3. raport Komisji Etyki określa czy standardy niniejszego Kodeksu Etycznego zostały naruszone i w jakim stopniu;
 4. w ciągu 30 dni od otrzymania raportu Komisji Etyki Zarząd Fundacji jest zobowiązany do podjęcia stosownych decyzji w stosunku do członka Fundacji, którego dotyczy sprawa;
 5. decyzja Zarządu Fundacji powinna być przekazana członkom Komisji Etyki, członkowi Fundacji, którego dotyczy sprawa oraz wszystkim innym stronom sprawy;
 6. Osobom biorącym udział w sprawie przysługuje prawo do odwołania się, do 30 dni od daty przekazania im decyzji Zarządu Fundacji w danej sprawie. W takim przypadku Zarząd Fundacji zobowiązany jest do powołania kolejnej Komisji Etyki, złożonej z innych osób;
 7. Członek Fundacji może zostać wydalony z Fundacji Inspiro gdy:
 8. członek Fundacji jest uwikłany w zorganizowane działania przestępcze lub przestępstwa umyślne;
 9. członek Fundacji odmawia współpracy z Zarządem Fundacji lub Komisją Etyki.
 10. Decyzje Zarządu powstałe po raporcie drugiej Komisji Etyki są ostateczne.
 • 4   Zapisy prawne
 1. Kodeks Etyczny Fundacji Inspiro wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku.
Sklep

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?