Statut

STATUTU FUNDACJI INSPIRO z dnia 27 marca 2023 roku

 • 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA INSPIRO, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona zostaje przez: Joannę Dziumienko, Izabelę Łajewską i Tatianę Staroń, zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repetytorium A numer 14910/2022 sporządzonym przed Notariuszem Krzysztofem Sawinskim, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu Fundacji.

 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.
 3. Czas działalności Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji są odpowiedni ministrowie (Minister Zdrowia, Minister Edukacji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ect).
 • 3

ROZDZIAŁ I. MISJA FUNDACJI.

 1. Rozwój duchowy i fizyczny człowieka:
 2. budzenie i rozwijanie procesów terapeutycznych, pomocowych oraz działań twórczych w różnych dziedzinach sztuki,
 3. budzenie wrażliwości na drugiego człowieka i naturę,
 4. budzenie procesów poznawczych,
 5. poznanie własnego ciała, jego możliwości, potrzeb oraz jego relacji z otoczeniem.
 6. Wspieranie osób dorosłych, dzieci i młodzieży na każdym etapie i w każdym obszarze życia w rozwoju osobistym, duchowym, edukacyjnym, psychicznym, umysłowym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, społecznym, rodzinnym, artystycznym:
 7. Wspieranie osób w przemianie życia oraz odkrywaniu, wydobywaniu i rozwijaniu talentów oraz indywidualnych i społecznych predyspozycji,
 8. Wspieranie osób w przełamywaniu barier i ograniczeń wewnętrznych człowieka oraz pokonywaniu codziennych trudności życiowych,
 9. Integracja i budowanie jedności międzyludzkiej, tworzenie wspólnot i rozwój lokalnych społeczności budowanych na toleranci, wspieraniu mniejszości i różnorodności,
 10. organizacja procesu edukacji, wspieranie edukacji, nauki, oświaty, wychowania i kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 11. popieranie i organizowanie alternatywnego nauczania dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
 12. wspieranie techniki, wynalazczości i innowacyjności, które nie degradują i nie niszczą natury,
 13. organizacja i wspieranie turystyki, łączenie różnych form wypoczynku oraz aktywności fizycznej z rozwojem osobistym i duchowym,
 14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród pracowników oraz pracodawców ze wspieraniem budowania tej współpracy na wartościach,
 15. ochrona i promocja zdrowia,
 16. promocja i organizacja wolontariatu,
 17. działalność charytatywna i dobroczynna.
 1. Podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom, w szczególności, w trudnych sytuacjach emocjonalnych oraz sytuacjach kryzysowych:
 2. pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym, z niepełnosprawnością.
 3. pomoc osobom przebywającym w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, karnych, dla uchodźców, opuszczających te placówki i ich rodzinom.
 4. pomoc osobom starszym, chorym, ubogim, niezaradnym, niesamodzielnym, pomoc zaginionym.
 5. pomoc ofiarom handlu ludźmi, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen i ich rodzinom w kraju i za granicą.
 6. pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 7. podnoszenia jakości opieki psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. wspieranie profilaktyki zdrowia ogólnie pojętego w tym zdrowia psychicznego, wspierania rozwoju świadomości społecznej w temacie wsparcia w problemach emocjonalnych, kryzysowych, prewencji zaburzeń psychicznych, strzeżenia praw osób dotkniętych depresją i nerwicą
 9. wspierania badań z zakresu psychologii, terapii, naturoterapii, psychiatrii, neurologii oraz psychologii, a także wspierania osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami z zakresu psychiatrii oraz neurologii.
 • 4

Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji i/lub przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 • 5
 1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami.
 3. W zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powierzać wykonywanie określonych czynności w ramach innego stosunku prawnego.
 • 6
 1. Fundacja jest organizacją pozarządową.
 2. Fundacja prowadzi działania społeczne mając na względzie niesienie pomocy potrzebującym.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i umożliwiających rozwój tej działalności:
 4. Tworzyć w Polsce i poza jej granicami biura, ośrodki badawcze, edukacyjne, szkoleniowe, placówki kultury, edukacji, wychowania, resocjalizacyjne, pomocy społecznej, opieki nad osobami starszymi, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom, punkty sprzedaży, oddziały, zakłady, zespoły, grupy, drużyny, zastępy, instytuty, filie, przedstawicielstwa; szczegółowy zakres działalności powyższych i stopień organizacyjny określają odrębne regulaminy zatwierdzane każdorazowo przez Zarząd Fundacji w drodze stosownej uchwały Zarządu;
 5. Tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
 • 7

Fundacja nie ma prawa:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • 8
 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą własną INSPIRO.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 • 9
 1. Fundacja jest organizacją edukacyjną, szkoleniową, terapeutyczną, społeczną, wychowawczo-prewencyjną i opiekuńczą.
 2. Działania Fundacji opierają się na normach moralnych, kulturowych i etycznych wartości kształtując postawy szacunku, tolerancji i pomocy wobec każdego człowieka.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 10

Celami Fundacji są:

 1. Rozpropagowanie wiedzy o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym dla interdyscyplinarnego rozwoju człowieka.
 2. Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę wspólnej realizacji zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działań na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy i wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych i starszych w kryzysach zdrowotnych, rozwojowych i sytuacjach losowych.
 3. Kształtowanie etosu społecznego i postaw integracji społecznej w duchu pomocy, tolerancji, udzielenia potrzebnego wsparcia – terapeutycznego, resocjalizacyjnego opiekuńczego, wychowawczego, rehabilitacyjnego  i medycznego oraz animowanie i prowadzenie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.
 4. Podniesienie świadomości społecznej w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych dla integralnego rozwoju osobowego.
 5. Podniesienie świadomości i odpowiedzialności ukazania i utrwalenia pozytywnych wzorców rodzinnych, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa, upowszechniania integracji wielopokoleniowej oraz ochrony praw dziecka.
 6. Upowszechnianie postaw nakierowanych na aktywność kulturalną, artystyczną, sportową, turystyczną, rekreacyjną, resocjalizacyjną, terapeutyczną, wychowawczą, prozdrowotną, wolontariacką, oświatową.
 7. Uwrażliwienie społeczeństwa na wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy tymi społecznościami.
 8. Upowszechnienie ducha współpracy na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, artystyczna, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, turystyczna, ekologiczna, rekreacyjna, resocjalizacyjna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i prozdrowotna.
 9. Krzewienie idei programów edukacyjnych i wychowawczych realizujących system i proces uczenia się w ciągu całego życia.
 10. Uwrażliwienie na potrzeby wspierania charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze: naukowym, edukacyjno-oświatowym, artystycznym, kulturalnym, wydawniczym, społecznym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, rekreacyjnym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i prozdrowotnym.
 11. Podniesienie świadomości i odpowiedzialności współobywateli za rozwój integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i zależnych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin.
 12. Krzewienie etosu odpowiedzialności społecznej za tworzenie i prowadzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej.
 13. Uwrażliwienie na potrzebę działań mających na celu promocję, popularyzację, tworzenie i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej, ekologicznego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, akcji poszukiwawczych, ochrony praw dziecka, pomocy osobom doznającym przemocy, osobom zależnym i ich rodzinom.
 14. Stworzenie systemu wsparcia osobom dotkniętym przemocą, sprawcom przemocy, dzieciom uwikłanym w przemoc, uzależnionym, współuzależnionym, bezdomnym, ubogim, wdowom i wdowcom, sierotom, niezaradnym życiowo, starszym, nieprzystosowanym społecznie, osobom zależnym, rodzinom wieloproblemowym, poszkodowanym w misjach i działaniach wojennych w kraju i poza granicami oraz ich rodzinom.
 15. Podniesienie świadomości funkcjonowania alternatywnych form opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
 • 11
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. Organizowanie i finansowanie ośrodków pomocy, wychowawczych, opieki, resocjalizacji, oświatowych oraz akcji społecznych, kongresów, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, kursów, warsztatów szkoleniowych jak także innych form przekazywania wiedzy;
 3. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych;
 4. Prowadzenie bibliotek, organizowanie i finansowanie wystaw i przedstawień teatralnych oraz scenicznych, podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości oraz interdyscyplinarnej formacji i edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 5. Działalność edukacyjną i badawczą, prowadzenie niepublicznych ośrodków i placówek, o których mowa w obowiązujących przepisach;
 6. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży także z rodzin najbiedniejszych, samotnych matek, kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
 7. Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących, tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, uzależnionych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin;
 8. Opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, ubogimi, wdowami i wdowcami sierotami, niezaradnymi życiowo, zależnymi, nieprzystosowanymi społecznie, poszkodowanym w misjach i działaniach wojennych w kraju i poza granicami i ich rodzinom oraz prowadzenie działań nakierowanych na wyrównywanie szans różnych grup społecznych; stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, kulturalnego, psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Fundacji,
 9. Działalność misyjną, organizowanie i prowadzenie placówek: naukowych, kulturalnych, szkoleniowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, postpenitencjarnych, medycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz terapeutycznych;
 10. Organizację imprez o charakterze masowym, kongresów, konferencji, festiwali, olimpiad i innych spotkań;
 11. Działalność naukowa, oświatowa, artystyczna, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, turystyczna, obronna, ekologiczna, rekreacyjna, resocjalizacyjna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i prozdrowotna; oraz każda inna, którą można sklasyfikować, jako działalność społecznie użyteczną;
 12. Szkolenia, kursy, warsztaty i inne formy przekazywania wiedzy promujące programy profilaktyczno – edukacyjne, wychowawczwe, podnoszące kwalifikacje, resocjalizacyjne a także rozpowszechniające prozdrowotne modele zachowań.
 13. Wspieranie i rozwijanie różnych form niesienia pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób z niepełnosprawnością, uwikłanych w alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostosowanych społecznie, ubogich, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, karne, usamodzielniających się, uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie stosownej do potrzeb terapii;
 14. Organizowanie i udzielanie pomocy w zapewnianiu różnych form wypoczynku dzieciom, młodzieży, dorosłych i osób starszych, działalności turystyczno – sportowo – rekreacyjnej, sportów wyczynowych;
 15. Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, polonijnymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 16. Rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, oraz innych środków techniczno – audiowizualnych oraz działalność wystawiennicza itp.
 17. Współpraca z władzami oraz jednostkami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w obszarach promocji niezbędnym do realizacji celów działania Fundacji;
 18. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz realizacja własnych programów profilaktyczno – edukacyjnych;
 19. Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w rożnych jej formach. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie i koordynowanie zewnętrznych akcji poszukiwawczych. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli;
 20. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
 21. Działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe oraz wydawanie płyt CD, DVD i na innych nośnikach w ramach kampanii społecznych i innych działań z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;
 22. Współorganizowanie, finansowanie i wspieranie placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych;
 23. Upowszechnianie idei wolontariatu i wychowania przez niesienie pomocy innym;
 24. Pomoc rodzinom, wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii, realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno – wychowawczych, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 25. Aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych i postaw obywatelskich na rzecz swojego środowiska, wychowywanie w duchu tolerancji i akceptacji;
 26. Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 27. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, prelekcji.
 28. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu.
 29. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
 • 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 zł  (dwóch tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów, na który składa się:

 1. 000 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową.
 2. 000 zł (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
 • 14
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
 • 15
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 2. Darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 3. Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów;
 4. Zbiórek, loterii, aukcji i imprez publicznych;
 5. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 6. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 7. Dochodów z działalności gospodarczej;
 8. Dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności;
 9. Wpływów z realizacji ogłoszonych konkursów projektowych;
 10. Nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację;
 11. Zaciągniętych pożyczek;
 12. Przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
 13. Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
 14. Majątku własnego Fundacji;
 15. Innych przychodów.
 16. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 • 16

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

 • 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

 • 18

Zarząd Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z co najmniej z dwóch osób powoływanych przez Fundatorów.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, wskazując Prezesa Zarządu Fundacji większością głosów.
 3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 4. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa z grona członków Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 6. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu wraz z Fundatorami w wyniku uchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 7. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.
 8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
 9. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
 10. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 11. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 12. istotnego naruszenia postanowień statutu.
 1. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, Fundatorzy wybierają jego następcę.
 2. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu lub skarbnika, następcę powołuje Prezes Zarządu.
 3. W przypadku zmiany całego Zarządu, nowy Zarząd powołują Fundatorzy wskazując Prezesa.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundatorzy działający łącznie mają prawo odwołania Zarządu Fundacji oraz każdego z ich członków.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę dla Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 7. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.
 8. Fundatorzy Fundacji INSPIRO są członkami zarządu Fundacji, o ile Fundacja nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego, w takim wypadku zostaje również powołana Rada Fundacji.
 • 19
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej majątkiem.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych Fundacji,
 5. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 6. uchwalanie regulaminów,
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 9. sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
 12. podejmowanie decyzji w sprawie współpracy oraz połączenia z inną fundacją.
 13. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.
 14. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.
 15. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 16. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 31 grudnia każdego roku.
 17. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 18. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 19. W przypadku gdy Fundacja stara się o status działalności użyteczności publicznej część w/w obowiązków wykonuje powołana w takiej sytuacji Rada Fundacji, której szczegółowe obowiązki opisane zostają w § 20, 21, 22.

RADA FUNDACJI POWOŁYWANA W OKRESIE UBIEGANIA SIĘ PRZEZ FUNDACJĘ O STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 • 20
 1. Rada Fundacji zostaje powołana w momencie ubiega się przez Fundację o status organizacji pożytku publicznego. Do tego czasu wszystkie obowiązki Rady Fundacji wykonuje Zarząd Fundacji.
 2. Radę Fundacji powołują Fundatorzy spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym, o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na cztery lata.
 5. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
 6. Mandaty członków Rady Fundacji nie wygasają z dniem odbycia posiedzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie.
 8. Rada Fundacji wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.
 9. O ile Fundacja nie będzie ubiegała się o status organizacji pożytku publicznego, funkcje Rady Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji. W tym przypadku nie stosuje się zapisów z § 20, 21, 22.
 • 21
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolnych.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 4. merytoryczne wspieranie organów Fundacji i służenie im radą w realizowaniu celów Fundacji,
 5. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub Zarząd.
 9. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
 10. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
 • 22
 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 3. Obecność lub prawidłowa reprezentacja, co najmniej połowy członków Rady Fundacji podczas posiedzeń jest wymagana, aby stanowić quorum, a wszystkie sprawy podejmowane przez Radę Fundacji rozstrzygane będą zwykłą większością obecnych lub prawidłowo reprezentowanych członków Rady.
 4. Podejmowanie uchwał na drodze korespondencyjnej (w tym elektronicznej) jest możliwe. W tym celu przesyła się członkom Rady Fundacji projekt uchwały. Uchwała nabiera mocy obowiązującej, jeśli w ciągu dwóch tygodni, począwszy od dnia otrzymania projektu uchwały przez wszystkich członków organu, zostanie oddana w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), wymagana większość głosów. Przewodniczący Rady Fundacji może wyznaczyć dłuższy okres.
 5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i uczyni to bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji jak też Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do zwołania posiedzenia.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód. Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia.
 7. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.

ROZDZIAŁ V. SPOSÓB REPREZENTACJI

 • 23
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych powyżej 30 000 złotych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej 30 000 złotych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa i zgoda Fundatorów.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU

 • 24
 1. Zmiany statutu Fundacji podejmowane są w formie uchwał przez Zarząd Fundacji i za zgodą Fundatorów.
 2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w statucie Fundacji.

ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 25
 1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub – po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji – uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 • 26

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 1. Działalność edukacyjna z wyłączeniem działalności dotyczącej szkół policealnych oraz szkół wyższych (Dział 85 – Edukacja),
 2. Wydawanie książek (58.11.Z),
 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 4. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z), ·
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), ·
 6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
 7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z), ·
 8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
 9. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
 10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
 11. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z),
 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
 13. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
 14. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (Katering) (56.21.Z),
 15. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
 16. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 17. Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
 18. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 19. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
 20. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 23. Działalność fotograficzna (74.20.Z),
 24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
 25. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 26. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 27. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (85.42.A),
 28. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 29. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
 30. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 31. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 32. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
 33. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 34. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
 35. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 36. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
 37. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
 38. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
 39. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
 40. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
 41. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
 42. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
 43. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)
 44. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
 45. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 46. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 47. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 48. Działalność szpitali (86.10.Z)
 49. Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)
 50. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 51. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 52. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 53. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) .
 • 27

 Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.

 • 28

 Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

ROZDZIAŁ VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

 • 29

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

 • 30
 1. Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Zarząd Fundacji lub Fundatorzy podejmując uchwałę o likwidacji wskażą konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31
 1. W razie śmierci jednego lub dwóch Fundatorów Fundacja może wypełniać swoje cele statutowe z dwoma lub jednym pozostałymi/pozostałym Fundatorami/Fundatorem.
 2. W razie śmierci lub rezygnacji z powodu ciężkiej choroby lub innych ważnych przyczyn jednego z Fundatorów na jego miejsce może wstąpić osoba uprzednio przez niego wyznaczona lub jego spadkobierca. Jeśli taka osoba nie została wyznaczona przez Fundatora możliwe jest zaproponowanie i zaopiniowanie kandydatury osoby wstępującej na miejsce zmarłego Fundatora spośród jego spadkobierców przez Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania pkt.1 możliwe jest zastosowanie połączenia Fundacji z inną Fundacją zgodnie z §32.
 • 32
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu Fundacji.
 • 33
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 • 34
 1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 30 listopada 2022 roku.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Sklep

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?